2-SORU-CEVAP YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER Soru-cevap öğretme yöntemi sınıf etkinliklerinde soru sorulması ve cevap verilmesi yoluyla tartışmanın yürütüldüğü bir yöntemdir. Bu yöntemin, öğrencilere öğrendiklerini uygulama, önemli noktaları belirginleştirme, neden-sonuç ilişkisini belirtme, öğrenilenleri tekrar etme, öğrenci-öğretmen iletişimini sağlama ve dağınık dikkatleri konuya çekme gibi yararları bulunmaktadır. Sınıf içi uygulamalarda en yaygın bir şekilde kullanılan …

Read More »

1-ANLATIM (Takrir – Sunu) YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER “Şayet eğitimin amacı sadece bir konuda veya alanda bilgi sahibi kılmaksa… takrir metodunu kullanmak tartışma metodunu kullanmaktan çok daha iyidir. Yok, eğer, eğitimin amacı problem çözümleyecek nitelikte bazı yetenek ve hünerlerin geliştirilmesi ise, o takdirde en yetersiz sınıf tartışması bile birçok takrirden daha üstündür.” B.Bloom Anlatım öğretmen merkezli …

Read More »

YÖNTEM ve TEKNİK KAVRAMLARI

Mehmet TUNÇER Öğretim etkinliklerinin etkili olabilmesi ve öğrenmelerin kalıcı izli olmasını sağlamak amacı ile öğrenme-öğretme sürecinde bazı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Yöntem, hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da kavram ve gerçekleri incelemek için izlenen düzenli yol olarak tanımlanırken; teknik, yöntemi uygulamaya koyma biçimi olarak tanımlanabilir. Yöntem, ilkeler …

Read More »

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Mehmet TUNÇER 1-GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ Bir öğretim sisteminde yer alan çeşitli derslerin gerek ders konularının seçilip ders kitaplarının yazılmasında gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan genel öğretim ilkelerinden bazıları şunlardır: Amaca görelik Öğretme- öğrenme süreci öncelikle işe koşulduğu amaca hizmet edici, yani belli davranışları geliştirici nitelikte olmalıdır. …

Read More »

5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM (Cooperative Learning)

İşbirliğine dayalı öğretim grup biçiminde çalışma şeklidir. Bir sınıfın öğrencilerini gruplara ayırmakla, grup çalışması yapılmış sayılmaz. Burada "grup" terimi yüz yüze temas halinde bulunan birçok insanın birbirlerini etkilediği ortam anlamında kullanılmaktadır.

Read More »

3-ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Inquıry Teachıng)

Bu strateji daha önceleri matematik, fen bilgisi gibi doğa bilimlerinde uygulamalı olarak kullanılırken, daha sonraları araştırmalar göstermiştir ki bütün konu alanlarında kullanılabilmektedir. Konu alanı içeriğinde problem ya da çözülmesi gerekli bir durum varsa en etkili stratejidir. Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde …

Read More »

2. BULUŞ (Keşif) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Discovery Teaching)- Jerome BRUNER

Jerome Bruner tarafından geliştirilen stratejide öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır.

Read More »