Perşembe , Ağustos 22 2019

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Mehmet TUNÇER 1-GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ Bir öğretim sisteminde yer alan çeşitli derslerin gerek ders konularının seçilip ders kitaplarının yazılmasında gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan genel öğretim ilkelerinden bazıları şunlardır: Amaca görelik Öğretme- öğrenme süreci öncelikle işe koşulduğu amaca hizmet edici, yani belli davranışları geliştirici nitelikte olmalıdır. …

Read More »

5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM (Cooperative Learning)

İşbirliğine dayalı öğretim grup biçiminde çalışma şeklidir. Bir sınıfın öğrencilerini gruplara ayırmakla, grup çalışması yapılmış sayılmaz. Burada "grup" terimi yüz yüze temas halinde bulunan birçok insanın birbirlerini etkilediği ortam anlamında kullanılmaktadır.

Read More »

3-ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Inquıry Teachıng)

Bu strateji daha önceleri matematik, fen bilgisi gibi doğa bilimlerinde uygulamalı olarak kullanılırken, daha sonraları araştırmalar göstermiştir ki bütün konu alanlarında kullanılabilmektedir. Konu alanı içeriğinde problem ya da çözülmesi gerekli bir durum varsa en etkili stratejidir. Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde …

Read More »

2. BULUŞ (Keşif) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Discovery Teaching)- Jerome BRUNER

Jerome Bruner tarafından geliştirilen stratejide öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır.

Read More »

ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ

Öğretme sürecinde sınıf içi öğretim etkinliklerinin belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar dersle ilgili öğretim sürecine strateji yön verir. Bu anlamda strateji, dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır.

Read More »