Çarşamba , Aralık 4 2019

SİSTEMATİK DAVRANIŞ KURAMI (Davranışçı öğrenme kuramı)–Clarck Leonard HULL

Mehmet TUNÇER Amerikan psikologu Hull, mühendislik eğitimi aldığından olsa gerek, öğrenmeyi matematiksel bir yaklaşımla açıklamaya çalışmıştır. Hull’a göre ideal bir öğrenme kuramı Öklid geometrisi gibi mantıksal bir yapıya sahip olmalıdır. Organizmayı öğrenmeye götüren ihtiyaçlardır. Organizmadaki biyolojik yoksunluk dürtüyü meydana getirir. Dürtü güdülenmeye götürür ve davranış ortaya çıkar. Aç olmayan hayvan …

Read More »

İŞARET ÖĞRENME – GESTALT KURAMI

Mehmet TUNÇER İşaret Öğrenme (İşaret – Beklenti Öğrenme) – Edward TOLMAN Tolman’ın öğrenme kuramı davranışçılık ile Gestalt’ı birleştiren bir kuramdır. Psikolojinin tamamen objektif bir bilim olmasını savunmuş, içe bakış yöntemini reddetmiştir. Onun davranışçılığı Thorndike, Guthrie, Skinner ve Hull’dan farklıdır. Tolman, insan ve hayvan davranışlarının, onların amaçları, niyetleri, bilgileri, düşünmeleri, planlamaları …

Read More »

GESTALT KURAMI

Mehmet TUNÇER Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt, Almanca, bütün, şekil, biçim, form gibi anlamlara gelir. Gestalt kuramcılara göre; bütün parçaların toplamından daha farklıdır. Birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Ör: Bir Türk sanat müziği orkestrasını dinlerken, her bir müzisyenin orkestraya katkısını analiz ederek değil, …

Read More »

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

.Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. .Bilişsel açıdan öğrenme, bireyin zihinsel yapılarındaki değişme olarak tanımlanmaktadır. Bu zihinsel yapıdaki değişme, bireyin davranışlarında değişmeyi ya da yeni davranışlar kazanmayı sağlar. .Biliş, tüm zihinsel süreçleri tanımlamak için kullanılır. İnsan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemler diye de tanımlanabilir.

Read More »

NÖROFİZYOLOJİK KURAM (Beyin Temelli Öğrenme Kuramı – Donald Olding HEBB)

Mehmet TUNÇER Nörofizyoloik kurama göre öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda yeni axon iplikçiklerinin oluştuğunu iddia etmektedirler. Buna göre her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Bu kuramda öğrenme, biyokimyasal bir değişme olarak da açıklanmaktadır. Araştırmalar biyolojik bilgi depoları niteliğindeki RNA’ların ergenlik yaşlarına …

Read More »

YAPILANDIRMACI-Oluşturmacı- ÖĞRENME KURAMI

Türkçe kaynaklara baktığımızda constructivism kavramıyla ilgili bir uzlaşmanın henüz gerçekleşmemiş olduğunu görmekteyiz. Kimi araştırmacılar constructivism kavramına karşılık oluşturmacılık terimini kullanırken kimileri de yapılandırmacılık ve hatta yapısalcılık, yapıcılık inşacılık, kurgulamacılık ve hatta birden fazla terimi bir arada (yapısalcı-oluşturmacılık gibi) önermektedir.

Read More »

RUH SAĞLIĞI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

Mehmet TUNÇER Norm —>   Kural Normallik —> Kurallara uygun olma Bu uygunluk, çoğunluğun benimsediği davranış kalıplarına uyma biçiminde olabildiği gibi ölçümlere dayanan istatistik ortalamanın içinde yer almak biçiminde de olabilir. Anormallik —> Sürekli olarak normalden olumsuz yönde aşırı bir biçimde uzaklaşmadır. Ruh sağlığı açısında normalliğin ölçüleri: Ruh sağlığı yerinde olan …

Read More »