Home / ANA SAYFA / 2-ÖĞRETMEN AÇISINDAN ÖĞRETME STRATEJİLERİ
RESİM KAYNAK: http://www.kpsskonu.com/

2-ÖĞRETMEN AÇISINDAN ÖĞRETME STRATEJİLERİ

  1. SUNUŞ (Alış) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Exposıtory Teachıng) D. AUSUBEL

Mehmet TUNÇER

Öğretme yöntemi, eğitim durumları planlanırken belirlenmesi gereken önemli bir öğedir. Çünkü saptanan davranışlar öğrencilere, öğretme yöntemi ile kazandırılmaktadır. Her duruma uyabilecek tek tip bir yöntem yoktur. Hedefler, içerik, öğrenciler ve öğretmen değiştikçe yöntemin biçimi ve kapsamı da değişecektir. Bahsi geçen bu durumlara en uygun yöntem (strateji) en iyi yöntemdir. Öğretmenin öğretme durumlarında kullanabileceği bilinen belli başlı öğretim stratejilerini ana hatlarıyla aşağıdaki gibi açıklayabilir. ÖĞRETİM (Öğretme) STRATEJİLERİ 1. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi (Alış yoluyla öğrenme) 2. Buluş (Keşif) yoluyla öğretim stratejisi. 3. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi 4. Tam öğrenme ve etkili öğretim stratejisi 5. İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi
  1. SUNUŞ (Alış) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Exposıtory Teachıng) D. AUSUBEL
Alış yoluyla öğrenme ya da “sunuş yoluyla öğretim” modelinde öğretmenin görevi öğrencilerin öğrenebilmesi için, konuyu en uygun bir şekilde organize ederek yapılandırma; uygun materyalleri seçme; daha sonra da konuyu genelden özele doğru sistemli ve anlamlı bir şekilde öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaktır. İlk bakışta takrir (düz anlatım) yöntemi gibi gözükse de “sunuş yoluyla öğretim” hiç bir zaman takrir yöntemi değildir. Ausubel’in sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı dört temel özelliğe sahiptir. Bu özellikler şunlardır (Senemoğlu, 1997): a- Öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir etkileşim gerektirir. Öğretmen öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya çalışır. Başlangıç sunuşlarını öğretmen yapmakla birlikte (1-2 dakika ya da en fazla 5 dakika) hemen arkasından öğrenciler fikirlerini, örneklerini, tepkilerini açıklar, tartışırlar. Bu durum, ders boyunca sürer. b-Sunuş yoluyla öğretme, somut kavramların anlamlı hale getirilmesi için bol örnek vermeyi, resimlerle, şemalarla somutlaştırmayı; kısacası tüm duyu organlarına hitap eden uyarıcıların kullanılmasını gerektirir. Diğer bir deyişle, kavramların, ilkelerin somut yollarla ve anlamlı bir biçimde öğrenilmesine yardım eder. c-Daha önce de ifade edildiği gibi, sunuş yoluyla öğretme genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra izler.Önce konunun temel çerçevesi verilir. Daha sonra, ayrıntı bu temel çerçevenin içine yerleştirilir. d- Öğretim adım adım ilerler. Ders ön organize edicilerle başlar. Her öğrenme basamağında, Öğrencilerin önce ve yeni öğrendikleri arasında yatay ve dikey ilişkiler kurması sağlanarak anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirilir. Sunuş yoluyla öğretmenin üç temel aşaması vardır. Bunlar; *Birinci Aşama: Ön organize edicinin sunulması -Dersin amacını açıklayınız. -Organize ediciyi (düzenleyiciyi) sununuz. Bu aşamada kavram haritaları, şemalar ya da matrisler sunulabilir. -Organize ediciyi tanımlayınız. -Uygun olan yerlerde örnekler veriniz veya şekillerle anlatınız. -Öğrencilere tekrar ettiriniz. *İkinci Aşama: Öğrenilen kavram, ilke ya da bilgi biriminin sunulması -Bilgi birimini sununuz. -Bilgi biriminin özelliklerini sıralayınız. -Bilgi birimini organize edicilerle ilişkilendiriniz. *Üçüncü Aşama: Bilişsel yapının güçlendirilmesi -Konu içeriğine eleştirel bir bakış açısı getiriniz. -Farklı tanımlama ve düşünceleri açıklayınız. -Öğrencilerden örnek durumlar isteyiniz. -Öğrencilerden örnek olmayan durumlar isteyiniz. -Örneklenen ve tanımlanan bilgi birimini cümle, parça gibi bütün bir yapıda kullandırarak tekrar ettiriniz. Sunuş Yoluyla Öğretim stratejilerini de kapsayan tüm doğrudan öğretim ve aşamalı öğretim modellerinde, bir dersin işlenmesi sırasında yer alması gereken etkinlikler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Hemen tüm bu modellerde dersin BAŞLANGIÇ aşamasında; öğrenciyi öğrenmeye hazırlamak üzere öğrencilerin dikkatini öğrenme konusu üstüne çekme, ne öğrenecekleri ve öğrendiklerini nerelerde kullanacakları hakkında bilgi verme ve öğrenmeye güdülemeye dönük etkinlikler yer alır. Böylece öğrencilerin, öğrenme konusu üstünde odaklaşması sağlanır. Ayrıca yeni öğrenilecek davranışlarla ilgili önceki öğrenmeler gözden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurularak anlamlı öğrenme sağlanır. Bu etkinlikler genellikle dersin başlangıç aşamasında yer alır. Dersin başlangıç aşamasından sonra, GELİŞME aşamasında yeni öğrenilecek konuyla ilgili uyarıcı materyaller verilir. Yani öğrenciye hedef davranışların kazandırılmasını sağlayacak açıklamalar, örnekler, dramatizasyonlar, demonstrasyonlar çeşitli araç – gereçlerle yapılır. Öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıkları sık ve kısa cevaplı sorular vb. yollarla kontrol edilir. Daha sonra öğretmen rehberliğinde, kazandırılmak istenen davranışı öğrencinin yapması sağlanır; öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi verilir. Eksik ve yanlış öğrenmelerini düzeltmesi, tamamlaması için ek öğrenme materyalleri verilir. Dersin SONUÇ alma aşamasında ise, öğrencilerin ne derecede öğrendiğini belirleme ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırma, yeni durumlarda kullanmalarını sağlama, yani transferi gerçekleştirmek üzere etkinliklere yer verilir. Ancak bu değişmez bir sıra değildir.
2. BULUŞ (Keşif) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Discovery Teaching)- Jerome BRUNER

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

KADINHANI İLÇESİ (Konya) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Konya’nın bir ilçesi olan Kadınhanı hakkında yapılmış yüksek lisans tezi. Kadınhanı ilçesini beşeri ve ekonomik coğrafya açısından kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir