Home / ANA SAYFA / 2. BULUŞ (Keşif) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Discovery Teaching)- Jerome BRUNER

2. BULUŞ (Keşif) YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Discovery Teaching)- Jerome BRUNER

Resim Kaynak: http://www.johvimuuseumiselts.ee/
  Jerome Bruner tarafından geliştirilen stratejide öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır. Bruner, öğrencilerin birer bilim adamı gibi düşünmelerini sağlamak gerektiği üstünde durmaktadır. Bruner’e göre öğretmenin rolü önceden paketlenmiş bilgiyi öğrenciye sunmaktan çok, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortam oluşturmaktır. Buluş yoluyla öğretme-öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir yaklaşımdır.(Senemoğlu, 1997) Buluş yoluyla öğrenmenin öğrenci açısından en önemli üstünlüğü, öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini problemin cevaplarını buluncaya kadar, çalışma süresince sürdürebilmesidir. Diğer bir üstünlüğü ise öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. Öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok, bilgiyi analiz etmeye, uygulamaya (işe koşma), sentez yapmaya sevk edilmektedir. Bu yaklaşım, açık okul, duvarsız sınıf ve diğer insancı yaklaşımları da etkilemiştir. Tümevarım akıl yürütme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bu yaklaşımda esas örneklerden kurallara ve genellemelere ulaşma süreci kullanılır. Sonuçta kural ya da bilgi yapısını keşfedecek olan öğrencidir. Keşfetme yoluyla öğrenmeyi sağlamak şüphesiz kolay değildir. Bu yüzden uygulama esnasında aşağıdaki ilkeler önem taşır: -Öğretmen yetenekli ve esnek olmalı, aynı zamanda  konuyu çok iyi bilmelidir. -Öğretmen sabırlı olmalıdır. Çünkü “keşfetme” yoluyla öğrenme aceleye getirilemez. Böyle bir öğrenme genellikle umutsuzluğa yol açacak derecede yavaştır, fakat öğrencinin bir anlama düzeyine girişmesini amaç edinmek beklemeye ve sabır göstermeye değer. -Öğrencilerin sürekli desteklenmesi gerekir. Burada öğretmenin yardımı, desteği, rehberliği önemlidir. Öğretmenin vereceği destek, çocuğa ve öğrenciye güven verir. -Öğrenciyi harekete geçirmede diğer önemli bir husus, araştırma ve keşfetme çabalarının yönünün belirlenmesidir. Öğrenci, amacı bilmeli ve çözüm yöntemlerinin amaca uygun olup olmadığını bilmelidir. -Öğretmen öğrencilere seçenekler sunmalı, değişik yaklaşımlar geliştirmek için yaşantılar sağlayabilmelidir. Buluş Yoluyla Öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için: -Özellikle üst düzeyli hedef-davranışların öğrencilere kazandırılmasında kullanılmalıdır. -Öğretmen stratejiyi önceden çok iyi planlamalıdır. -Öğrencilere verilecek örnek durumlar önceden hazırlanmalıdır. -Yönlendirici sorularla öğrenciler cevabı tahmin etme konusunda cesaretlenmelidir. -Stratejinin uygulanması esnasında değişik yöntem, araç-gereçler ve oyunlar kullanılmalıdır. -Dersle doğrudan ilgili olmayan konularda da olsa öğrencilerin merakını doyurmaya önem verilmelidir. -Ders konusuyla ilgili alanlarda çok sayıda zıt örnekler kullanılmalıdır. -Örneklere, alıştırmalara ve öğrenci etkinliklerine yeterince zaman ayrılmalıdır. Stratejinin Uygulanması: Buluş yoluyla öğretme adımlarını şöyle listeleyebiliriz (Senemoğlu, 1997): 1-Öğretmenin örnekleri sunması 2-Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri 3-Öğretmenin ek örnekler vermesi 4-Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları 5-Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması 6-Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları 7-Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması 8-Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri 9-Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi.
3-ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Inquıry Teachıng)

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

KADINHANI İLÇESİ (Konya) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Konya’nın bir ilçesi olan Kadınhanı hakkında yapılmış yüksek lisans tezi. Kadınhanı ilçesini beşeri ve ekonomik coğrafya açısından kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir