Pazartesi , Aralık 2 2019
Home / ANA SAYFA / 5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM (Cooperative Learning)
RESİM KAYNAK:http://kemalpasahalilbeyli.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/35/13/887644/icerikler/isbirligine-dayali-ogrenme_2223659.html

5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM (Cooperative Learning)


Mehmet TUNÇER 
İşbirliğine dayalı öğretim grup biçiminde çalışma şeklidir. Bir sınıfın öğrencilerini gruplara ayırmakla, grup çalışması yapılmış sayılmaz. Burada “grup” terimi yüz yüze temas halinde bulunan birçok insanın birbirlerini etkilediği ortam anlamında kullanılmaktadır.

İşbirliğine dayalı öğretimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar (takımlar) halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır (Açıkgöz, l992).

Bir grup çalışmasının işbirliğine dayalı öğrenme olabilmesi için gruptaki öğrencilerden her birinin hem kendisi, hem de grup arkadaşlarının öğrenmelerini en üst düzeyde katkı sağlama isteği ve faaliyetinin olması gerekir.

Bir başka deyişle işbirliğine dayalı öğretim öyle düzenlenir ki gruptaki her üye kendi grubundaki diğer arkadaşları başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilmeli ve diğer arkadaşlarının da başarılı olması için elinden gelen gayreti göstermelidir. Sonunda elde edilen başarı gruptaki tek tek tüm üyelerin katkısıyla oluşmuş grubun ve gruptaki bireylerin başarısı olsun. İşbirliği gruplarında bireyin amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlarının da kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyicidir.

İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş gruplarda öğrenme-öğretme süreci rekabete ve bireyselliğe dayalı öğretim yöntemlerinden farklılık gösterir.

Rekabete Dayalı Öğretim: Rekabete dayalı öğretim durumunda, işbirliğine dayalı öğretimin tersine, bir grubun ya da kişinin başarısı diğerinin başarısızlığını gerektirebilmektedir. Dolayısıyla işbirliği durumunda birbirini destekleyen öğrenciler yarışma durumunda birbirlerini engelleyebilirler. Bir grup içerisinde rekabete dayalı öğretim yapılırken öğrencilerin her biri ilgili durumda sadece kendilerinin başarılı olmalarını arzularlar/isterler.

Çünkü bu durum yalnızca bir kişinin başarılı olmasına fırsat sağlamaktadır. Bu nedenle gruptaki diğer üyelerin başarısızlığı her bir öğrenci tarafından istenen bir durumdur. Başarı durumunda sevinen genellikle bir kişi vardır.

Öğrenciler okula belirli oranda ailelerinin rekabet beklentisinden etkilenerek başlarlar. Okullar da öğrencilerini yüksek derecede rekabetin var olduğu bir dünyaya hazırlamayı ciddi olarak üzerlerine almışlardır. Bu durumun bir neticesi olarak birçok ülkede bilhassa son yarım asırlık bir zamandır rekabet ve bireysel çalışma stratejileri üstün gelmiştir.

Bazı öğretmenlerin rekabeti azaltmak için ölçme ve değerlendirmede norma dayalı sistemi kullanmayı bırakıp, ölçüt dayanaklı sisteme dönmeleri de etkili olmamıştır (Şimşek, 1990).

Yapılan araştırmalar işbirliğine dayalı öğretimin başta başarı olmak üzere, birçok öğrenme ürünü üzerinde rekabete dayalı ve bireysel öğretime göre çok daha olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır.

İşbirliğine Dayalı Öğretimin Uygulama Aşamaları:

1.Takımların oluşturulması

2. Isınma Etkinlikleri

3.Takımlarda konu ve görev dağılımı yapılması

4.Diğer gruplarla etkileşim

5.Takım içi Etkinlikler

6.Değerlendirme

KAYNAKLAR:

BAŞAR, H. Sınıf Yönetimi, Ankara, 1997.

BLOOM, S.B. Çev: ÖZÇELİK D.A., İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Milli Eğitim Bakanlı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul, 1995.

BİLEN, M. Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara, 1899 .

ÇİÇEK, S. Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Uzman Kariyer Yayınları, Ankara, 2009.

ÇUBUKÇU, Z. Eğitim Kurumları Yönetici Adaylarının Eğitim Kursu (Temmuz 2000), Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yöntemleri Ders Notları, Eskişehir,2000

DEMİREL, Ö. Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara, 1999.

FİDAN, N. Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara, 1986.

ÖZDEN, Y. Öğrenme ve Öğretme, Pegem, Ankara , 1997.

ÖZDEN, Y. Eğitimde Yeni Değerler, 2. baskı, PegemA Yay, Ankara , 1999.

SENEMOĞLU, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ertem Matbaacılık, Ankara, 1997.

VARIŞ, F. Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Yayıncılık, Ankara, 1996.

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

KADINHANI İLÇESİ (Konya) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Konya’nın bir ilçesi olan Kadınhanı hakkında yapılmış yüksek lisans tezi. Kadınhanı ilçesini beşeri ve ekonomik coğrafya açısından kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir